گلگشتی در ثقلین

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا

معرفی چند سایت مهدوی

مسجد مقدس جمکران                                 www.jamkaran.info اخبار مهدی (عج)                                     www.mahdinews.comامام مهدی(عج)                                            www.mahdinet.net بسوی ظهور                                                www.zohoortv.com  بقیه الله                                              www.thelightofallah.comحضرت صاحب الزمان                              ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

احادیث دلنشین پیشوایان علیهم السلام

  بعدازقرآنکریم،بهترینمائدهمعنوىآسمانىکهانسانهارابرسرخوانپرنعمتهدایتخودگردمى‏آورد،وخوراکروحوروانآنهاراازسفرهدانشهاىغیبىوماورائىفراهممى‏سازد،همانااحادیثدلنشینپیشوایانمعصومعلیهمالسّلاماست. دانشاسلامىآناستکهبرمحور«قرآنوحدیث»بچرخد،وشناختاسلام،چیزىجزشناخت«قرآنوحدیثبادرایتکاملآندو»نمى‏تواندباشد. آنکهمدّعىتبعیّتازکتابخداست،بناچاربایدسیرهوسنّتوسخنمصطفىصلّىاللَّهعلیهوآلهرانیزبپذیرد. زیراحجّیتسنّت،مأخوذازفتواىقرآناست،آنجاکهمى‏گوید: وَأَنْزَلْناإِلَیْکَالذِّکْرَلِتُبَیِّنَلِلنَّاسِمانُزِّلَإِلَیْهِمْوَلَعَلَّهُمْیَتَفَکَّرُونَ. «1»یعنى: «قرآنرابهتونازلکردیم،تابراىمردمآنچهراکهبهایشاننازلشدهاستتوضیحدهى،وامیدکهآنانبیندیشند». دراینآیه،مقامپیامبر،«مقامتبیینوتوضیحوتشریحجزئیّاتوحى
/ 0 نظر / 10 بازدید
آذر 89
3 پست
مهر 89
7 پست
غدیر
1 پست
ائمه
1 پست
مهدی_عج
1 پست
ریا
1 پست
تملق
1 پست
قران
1 پست
احادیث
1 پست
معصومین
1 پست
علی
1 پست
دو_بیتی
1 پست
حیدر
1 پست