احادیث دلنشین پیشوایان علیهم السلام

 

بعدازقرآنکریم،بهترینمائدهمعنوىآسمانىکهانسانهارابرسرخوانپرنعمتهدایتخودگردمى‏آورد،وخوراکروحوروانآنهاراازسفرهدانشهاىغیبىوماورائىفراهممى‏سازد،همانااحادیثدلنشینپیشوایانمعصومعلیهمالسّلاماست. دانشاسلامىآناستکهبرمحور«قرآنوحدیث»بچرخد،وشناختاسلام،چیزىجزشناخت«قرآنوحدیثبادرایتکاملآندو»نمى‏تواندباشد.

آنکهمدّعىتبعیّتازکتابخداست،بناچاربایدسیرهوسنّتوسخنمصطفىصلّىاللَّهعلیهوآلهرانیزبپذیرد. زیراحجّیتسنّت،مأخوذازفتواىقرآناست،آنجاکهمى‏گوید:

وَأَنْزَلْناإِلَیْکَالذِّکْرَلِتُبَیِّنَلِلنَّاسِمانُزِّلَإِلَیْهِمْوَلَعَلَّهُمْیَتَفَکَّرُونَ.

«1»یعنى: «قرآنرابهتونازلکردیم،تابراىمردمآنچهراکهبهایشاننازلشدهاستتوضیحدهى،وامیدکهآنانبیندیشند».

دراینآیه،مقامپیامبر،«مقامتبیینوتوضیحوتشریحجزئیّاتوحى

/ 0 نظر / 11 بازدید