# معصومین

احادیث دلنشین پیشوایان علیهم السلام

  بعدازقرآنکریم،بهترینمائدهمعنوىآسمانىکهانسانهارابرسرخوانپرنعمتهدایتخودگردمى‏آورد،وخوراکروحوروانآنهاراازسفرهدانشهاىغیبىوماورائىفراهممى‏سازد،همانااحادیثدلنشینپیشوایانمعصومعلیهمالسّلاماست. دانشاسلامىآناستکهبرمحور«قرآنوحدیث»بچرخد،وشناختاسلام،چیزىجزشناخت«قرآنوحدیثبادرایتکاملآندو»نمى‏تواندباشد. آنکهمدّعىتبعیّتازکتابخداست،بناچاربایدسیرهوسنّتوسخنمصطفىصلّىاللَّهعلیهوآلهرانیزبپذیرد. زیراحجّیتسنّت،مأخوذازفتواىقرآناست،آنجاکهمى‏گوید: وَأَنْزَلْناإِلَیْکَالذِّکْرَلِتُبَیِّنَلِلنَّاسِمانُزِّلَإِلَیْهِمْوَلَعَلَّهُمْیَتَفَکَّرُونَ. «1»یعنى: «قرآنرابهتونازلکردیم،تابراىمردمآنچهراکهبهایشاننازلشدهاستتوضیحدهى،وامیدکهآنانبیندیشند». دراینآیه،مقامپیامبر،«مقامتبیینوتوضیحوتشریحجزئیّاتوحى
/ 0 نظر / 10 بازدید